Velen Geroepen, Weinigen Uitverkoren – Het Bruiloftskleed

Vreemd gedeelte

In het verhaal van Jezus zit nog een vreemd klinkend gedeelte.

Mattheus 22:11-13

Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding.  En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Dit stuk lijkt moeilijk. De sfeer van de gelijkenis lijkt ineens te veranderen. Ik herinner me mijn weerstand toen ik de Bijbel voor het eerst bewust ging lezen. Eerst denk je: fijn, iedereen wordt uitgenodigd, dus ik mag er vast ook bij horen. Maar hier ging ik me afvragen of ik eigenlijk wel een bruiloftskleed had. Wat moest dat eigenlijk voorstellen, dat bruiloftskleed? En wat vreemd dat iemand zo erg gestraft wordt voor zoiets eenvoudigs, waar hij misschien niets aan kon doen!

Niet vreemd

Toch is dit gedeelte niet echt vreemd. Het heeft een duidelijke parallel in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Ook daar is er de uitnodiging voor een bruiloft en worden sommigen afgewezen omdat ze iets niet hebben.

De klederen des heils

In deze gelijkenis kan de Heere Jezus heel goed een hint hebben gegeven naar Jesaja 61:10.

Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,
mijn ziel verheugt zich in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil,
de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,
zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad,
en een bruid zich tooit met haar sieraden.

De Farizeeën, die wandelende concordanties waren, zullen aan deze tekst gedacht hebben toen Jezus het woord bruiloftskleed liet vallen. Het is namelijk de enige tekst in het Oude Testament die gaat over bruiloftskleren. Het zijn de kleren van heil en gerechtigheid, waar God iemand mee bekleedt. Met andere woorden, we kunnen niet met onze eigen kleren, dat wil zeggen onze eigen gerechtigheid de bruiloft binnengaan. We moeten ons heil en onze gerechtigheid van God ontvangen! Deze woorden zijn een ernstige waarschuwing voor degenen die Jezus wel volgen, maar toch vertrouwen op hun eigen afkomst of verdienste.

Uitgedeeld en omgedaan

Het kwam in de oudheid inderdaad voor dat vorsten feesten voor het volk gaven, waarbij ze de feestkleren lieten uitreiken. Het was natuurlijk een belediging voor de vorst als iemand dat weigerde.

Bekleden met heil

Enkele andere teksten waarin bekleden in verband staat met heil en gerechtigheid zijn:

Ps. 132 Haar priesters zal ik met heil bekleden.

Galaten 3:27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.

Openbaring 6:11 En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven

De middelste van de drie bovenstaande teksten is verhelderend, als je bedenkt dat de betekenis van de naam Jezus “heil”, “redding” is.