Geef de keizer wat van de keizer is

Jezus en de Belasting
Een geniaal antwoord

Wat zou jij doen als je een vraag kreeg waarop je, afhankelijk van je antwoord, ofwel gearresteerd zou worden, ofwel je gezag zou verliezen?

Markus 12:13-17 En zij stuurden enigen van de Farizeeën en van de Herodianen naar Hem toe om Hem op een woord te vangen. Dezen nu kwamen en zeiden tegen Hem: Meester, wij weten dat U waarachtig bent en Zich door niemand laat beïnvloeden; want U ziet de persoon van de mensen niet aan, maar U onderwijst de weg van God in waarheid. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet betalen? Daar Hij echter hun huichelarij kende, zei Hij tegen hen: Waarom verzoekt u Mij? Breng Mij een penning, opdat Ik hem bekijk. En zij brachten er een. En Hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het opschrift? En zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen antwoordde Jezus hun: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over Hem.

De strikvraag

De vraag of het voor Joden die trouw waren aan de Thora toegestaan was om aan de Romeinen belasting te betalen was hét grote praktische strijdpunt van die tijd. Belasting aan een bezettende mogendheid wekt altijd al weerstand op. Zeker als die uitsluitend aan het bezettende leger wordt besteed. Voor de gelovige Joden uit die tijd was er nog een veel groter struikelblok. Dat was de manier waarop de Romeinse munten uitgevoerd waren! De beeltenis van de keizer stond er namelijk op. Dit in tegenspraak met het gebod om geen afbeeldingen te maken (Ex 20:4). In het randschrift werd hij bovendien vergoddelijkt. Als je een dergelijk munt gebruikte, erkende en diende je daarmee andere goden. Een overtreding van het gebod “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” (Ex 20:3).

Denarius. De tekst luidt: Tiberius Caesar, Zoon van de Goddelijke Augustus

Opstanden

Vanwege die belasting waren er verschillende opstanden geweest, die bloedig waren neergeslagen. Velen hadden de pragmatische keuze gemaakt om toch maar te betalen, ondanks dat het zonde was. Anders zouden ze allemaal gevangengezet of gedood worden. Dan bleven er geen gelovige Joden meer over.

Herodianen

Het is doortrapt van de Farizeeën dat ze naast hun leerlingen ook Herodianen naar Jezus sturen. Dat waren de handlangers van koning Herodes en dus van de Romeinen. Zo komt Jezus altijd klem te zitten. De inleiding op hun strikvraag zet dit dilemma op scherp:

“Meester, wij weten dat U waarachtig bent en Zich door niemand laat beïnvloeden; want U ziet de persoon van de mensen niet aan, maar U onderwijst de weg van God in waarheid.

De vraag

“Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet betalen?”

Als Jezus “Nee” zegt, roept hij op tot belastingontduiking en zal hij door de Herodianen gearresteerd worden.

Zegt Hij toch “Ja”, dan blijkt dus dat Hij helemaal niet die principiële en niet te beïnvloeden leraar is waar het volk hem voor houdt. Dan verliest Hij Zijn gezag.

De vleiende inleiding is een grote stimulans voor Jezus om “Nee” te zeggen en dus gearresteerd te worden. Dan zijn de Farizeeën van hem af.

Het antwoord

Wat kan Jezus nu nog doen? Hij komt met een onverwachte, maar eenvoudige, vraag.

“Breng Mij een penning, opdat Ik hem bekijk.”

En zij brachten er één. En Hij zei tegen hen:

“Van wie is deze afbeelding en het opschrift?”

En zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen antwoordde Jezus hun:

“Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.”

Dat laatste zal Jezus wel met veel nadruk gesproken hebben. Daar hadden ze niet om gevraagd!

En zij verwonderden zich over Hem; en zij verlieten Hem en gingen weg, heeft Mattheus erbij geschreven.

De Herodianen zijn tevreden gesteld. Geen arrestatie vandaag. Deze man spoort de Joden aan om netjes hun belasting te betalen. Tot op vandaag denken velen dat dit de bedoeling van Jezus antwoord was. Betaal je belasting aan de staat, geef je collecte in de kerk en iedereen is tevreden.

"De Cijnspenning" van Rembrandt. Tegenwoordig toegeschreven aan zijn leerling Gerbrand van den Eeckhout (1621–1674)

Het beeld en het opschrift van God

De Farizeeën hebben een andere reactie. Zij verwachten van een rabbi een antwoord uit de Schrift, liefst uit de vijf boeken van Mozes. Ze weten ook dat Jezus compacte, cryptische, antwoorden geeft.

“Het beeld en het opschrift. Van de keizer en van God”.

Het beeld van God

Wat is het beeld van God? Bijbelgetrouw als ze zijn, denken ze direct aan Gen 1:27. En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem. Wij zijn zelf het beeld van God! We moeten onszelf aan God teruggeven door ons leven in Zijn dienst te stellen. Hij heeft recht op ons! Dat bedoelt Jezus!

Het opschrift van God

En dan het opschrift van God. Wat Jezus hiermee bedoelde is voor ons lastiger om achter te komen. Voor de Farizeeën was het helemaal niet moeilijk. Ze zagen het voor hun ogen! Gods naam stond namelijk als opschrift op hun voorhoofden. En wel op de tefillin, de gebedsriemen, die ze hadden.

Tefillin

Tegenwoordig hebben orthodoxe Joden deze tefillin alleen om wanneer ze bidden. Vandaar dat ze nu “gebedsriemen” heten. In de tijd van Jezus hadden Farizeeën ze altijd om. Misschien Jezus zelf ook. Het gaat niet om de riemen op zich, maar om de lederen capsules met Bijbelteksten die daarmee worden vastgebonden. Eén op het hoofd – tussen de ogen – en één op de hand. Dit in gehoorzaamheid aan o.m. Deut. 6:8: U moet de woorden die Ik u gebied als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

Zo worden tefillin tegenwoordig gedragen

In die tijd waren de meeste ongeveer 1×2 cm groot. Dat weten we, doordat er tientallen gevonden zijn in grotten bij de Dode Zee, tussen de Dode Zeerollen. Binnen de lederen capsule zitten vier Bijbelgedeelten, geschreven op strookjes heel fijn perkament. Die zijn opgerold in compartimentjes genaaid. De groeven van die compartimentjes vormen de Hebreeuwse letter Shin, een soort W. Deze Shin staat volgens de traditie voor Shaddai, de Almachtige. Die gedachte vinden we ook in Openbaring 22:4Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.

Tegenwoordig knoopt men het doosje ook zo vast dat deze knoop de letter Dalet vormt. De knoop van de tefillin op de hand vormt de letter Jod. Samen maken ze het woord: Shaddai – de Almachtige. Echt een randschrift dus! “Zodat alle volken zien dat de naam van de Heere over u is uitgeroepen” (naar Deuteronomium 28:10).

We hebben er geen bewijs van dat ze in Jezus’ tijd ook al zo werden geknoopt, maar het zou zonder meer kunnen.

Een paar voorbeelden van Joodse gewoonten die al uit deze tijd stammen.

Hoofd Tefillin uit de tijd van Jezus in opgevouwen toestand
Hoofd Tefillin uit de tijd van Jezus opengevouwen

De boodschap van het Opschrift van God is dus hetzelfde als van het Beeld van God: Ons lichaam is van God! Dat horen we in Zijn dienst te stellen.

Ook de inhoud van de teksten duidt hierop. Op één van de vier staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.” (Deuteronomium 6:4,5)

Eén van de opgerolde strookjes Bijbeltekst opengemaakt.

De strekking van het geheel

De strekking van Jezus antwoord is dus niet “Betaal braaf je belasting”, maar “Die hele belastingkwestie, waar iedereen zich zo druk over maakt, is helemaal niet belangrijk in vergelijking met de kwestie dat je jezelf aan God moet geven!”

Ik ben ervan overtuigd dat als Jezus niets anders gedaan en gezegd zou hebben dan deze ene uitspraak, dan was hij beroemd geworden. Misschien wel tot in deze tijd.

Uit het antwoord van Jezus blijkt Zijn Joods zijn en zijn ook zijn genialiteit. Niemand anders was hierop is gekomen! Dan dringt de vraag zich op: Wie was deze man?

Voor wie Jezus serieus neemt, ligt er de grote vraag:

Hoe geef ik mezelf terug aan God?

Dat is ook wat de schilder Titiaan Jezus lijkt te laten zeggen tegen de man die Hem de belastingmunt laat zien.

Titiaan (1488-1576) - Het Belastinggeld

Lees ook het verhaal van de “Making-of en de Follow-up ” van dit artikel.

Zondeval en Kruis

In Genesis 3 lezen we over de zondeval. In de Evangeliën lezen we over het lijden, dood en opstanding van Christus. Er zijn opvallende parallellen! We lopen het verhaal langs.

Peter Paul Rubens -Kruisoprichting - OLV Kathedraal Antwerpen
  • Genesis 3:8 – De mens verborg zich voor God – God verborg zich voor Jezus, 3 uur (Mattheus 27:45).
  • Genesis 3:9 – God riep de mens, terwijl hij dat niet had hoeven doen – Christus riep God, maar kreeg geen antwoord (Mattheus 27:46).
  • Genesis 3:12,13 – De mensen probeerden hun schuld af te schuiven – Hij nam de schuld op zich, Hij verdedigde zich niet tegen valse beschuldigingen (Mattheus 27:14)
  • Genesis 3:18 – De aarde werd vervloekt. Hij zou doorns en distels voortbrengen – Jezus droeg een doornenkroon. Met “Zie de mens, (zie Adam)” wees Pilatus zonder het te beseffen op Genesis 3 (Johannes 19:5).
  • Genesis 3:19 –  In het zweet des aanschijns zult gij brood eten – Christus zweette in de hof, bloeddruppels zelfs (Lukas 22:44).
  • Genesis 3:23 – De mens uit de hof verbannen – Christus moest buiten de stad lijden en werd “verbannen uit het land der levenden” (Jesaja 53:8).
  • Genesis 3:24Twee engelen weerden de mens uit de hof om daar buiten te sterven – twee engelen ontvingen Jezus, uit de dood opgestaan, in een hof (Johannes 20:12).
Penning Zondeval en Kruisiging - Klik voor de andere zijde en de details bij de Universiteitsbibliotheek van Gent

Nergens in het Nieuwe Testament staan bovenstaande overeenkomsten zo op een rij, maar de apostel Paulus heeft de vergelijking tussen de zondeval en de kruisdood van Jezus op verschillende plaatsen vermeld.

  • De mens wilde wijs worden – God heeft daar tegenovergesteld de dwaasheid van de prediking van het kruis (1 Korinthe 1:18-31).
  • De mens was ongehoorzaam – Christus was gehoorzaam tot de dood (Romeinen 5:12-21).
  • Wij werden vervloekt – Hij is voor ons tot vloek geworden (Galaten 3:13-14)

Christus heeft dus elke actie, gevolg, straf en vloek van de zondeval op zich genomen. In detail! Het lijden van Christus past op de zondeval als een sleutel op een slot. Geen mens kan dit bedacht hebben!

Toelichting op de schilderijen

Jan Brueghel de Oude en Peter Paul Rubens – Het aards paradijs met de zondeval van Adam en Eva – Mauritshuis

Het aardse paradijs met de zondeval van Adam en Eva

Adam en Eva in een weelderig paradijs, op het moment dat ze van de verboden vrucht gaan eten. Als  je goed kijkt, zie je links boven Adam een druiventros hangen. Die verwijst naar Christus – “Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Peter Paul Rubens -Kruisoprichting – OLV Kathedraal Antwerpen

In dit schilderij van Rubens staan alle mensen afgebeeld in Oosterse kledij, zoals men zich dat toen voorstelde. Behalve de ene soldaat, die heeft de uitrusting zoals in de tijd van Rubens gebruikelijk was. Rubens wil hiermee zeggen: Die soldaat, dat ben jij!

Hamas in de Bijbel?

Hamas is een Arabisch acroniem voor Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah – Islamitische Verzetsbeweging. Letterlijk betekent dit woord حماس (Ḥamās) “enthousiasme, vuur, fanatisme”.

De Palestijnse organisatie Hamas zegt ernaar te streven “Palestina te bevrijden van de Israëlische bezetting” en “een soevereine Palestijnse staat te vestigen”. Zoals de naam aangeeft, zou dat dan wel een Islamitische staat worden, waarin andersdenkenden op zijn best getolereerd worden. De beweging heeft nooit naar verzoening of samenwerking met Israël gestreefd, maar steeds de oplossing gezocht in, vaak extreem, geweld.

In het Hebreeuws wordt “Hamas” geschreven als חמאס – Chamas. In de Bijbel komt dit woord uiteraard niet voor, maar wel een woord wat maar één letter verschilt, en ook wordt uitgesproken als “chamas: חמס. De betekenis van dit woord is: “geweld, onrecht”! Bijvoorbeeld in Genesis 6:11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld (HSV). Hoe is het mogelijk dat de Islamitische verzetsbeweging een naam heeft gekozen die in het Hebreeuws zo treffend klinkt?!

Profetieën

Laten we eens aannemen dat profetieën en andere teksten vervuld worden op hun klank.  Dan krijgen de Bijbelteksten over “chamas” een heel nieuwe betekenis. Hier een aantal voorbeelden. We schrijven maar gewoon “Hamas” op zijn Nederlands als er “chamas” staat.

De tekst

Spreuken 16:29 Een man van geweld misleidt zijn naaste en brengt hem op een weg die niet goed is.

wordt dan:

Een man van Hamas misleidt zijn naaste en brengt hem op een weg die niet goed is.

Best een goede beschrijving van hoe Hamas de Palestijnen in het ongeluk stort!

Hulpgeroep

Psalm 55 verwoordt heel goed de gevoelens van een vrouw die is verkracht (!)

Psalm 55:10 Verslind hen, Heere, verwar hun taal, want ik zie Hamas en onenigheid in de stad.

Dit lijkt bijna geschreven te zijn op 7 oktober 2023.

Of ook

Job 19:7 Zie, ik roep: Hamas! maar ik krijg geen antwoord; ik roep om hulp, maar er is geen recht.

Strijd

In het Lied van David staat dit woord zowel aan het begin als aan het eind.

2 Samuel 22:3 Mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting; mijn toevlucht, mijn Verlosser; van Hamas hebt U mij verlost.

2 Samuel 22:49 Die mij aan de macht van mijn vijanden onttrekt; ja, U verheft mij boven hen die tegen mij opstaan, U redt mij van de man van Hamas.

Bekering

Wat in Ninevé gebeurde, kan dat ook in de Gazastrook?

Jona 3:8 Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van Hamas die in hun handen is.

Tenslotte de heilsprofetie

Jesaja 60:18 Er zal niet meer gehoord worden van Hamas in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof.

Mag het?

De grote vraag is: Mag je de Bijbel zo gebruiken? Het antwoord laat ik graag over aan de lezer.

Reacties welkom!

Naschrift

Het artikel is helemaal het resultaat van eigen onderzoek, maar er blijken meer mensen hetzelfde te hebben gezien. Op twee Nederlandse websites staan artikelen met dit idee.

https://www.jesussaves.nl/hamas-in-de-bijbel – met volle overtuiging.

https://israeltoday.nl/read/hamas-in-de-bijbel/ – met een knipoog: “Dat was onze Bijbelse acrobatiek van de week”.

Gezamenlijke kerkdienst

Wat gebeurt er als twee gemeenten een gezamenlijke dienst organiseren?

Met dank aan Lieve en Abbe!

Ideeën over het Midden-Oosten

In de categorie “Opinie en Ideeën” wat over het Midden-Oosten. 

Het domste wat de Arabieren in dit gebied hebben gedaan, is de naam “Palestijnen” kiezen

“Palestijnen” is afgeleid van “Filistijnen”. In het Hebreeuws is dat hetzelfde woord. Hoewel de huidige Palestijnen een ander volk zijn dan de Filistijnen, hebben ze door de naam te adopteren zichzelf tot erfgenamen gemaakt. Nu hebben ze alle nog onvervulde profetieën over de Filistijnen over zich afgeroepen. Bijvoorbeeld Jesaja 11:13,14

Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen.

Dat is wat we nu zien gebeuren! De verdeeldheid binnen Israël tussen links en rechts en tussen orthodox en seculier is in één keer opzij gezet. De Gazastrook is in het westen en de “Westbank” in het Oosten van Israël. (Ja dat klopt!)

Als mensen “God is groot!” roepen, nadat ze vijanden gedood hebben, maken ze van die God een afgod.

Voordat de Islam er was, riepen ze om dezelfde reden op dezelfde plaats “Baäl is groot!”.

Het is waar dat er ook in de Bijbel voorbeelden staan, waarin God geroemd wordt omdat de vijanden zijn omgekomen. Dan gaat het uitsluitend om gevallen waarin dat is gebeurd zonder eigen tussenkomst! Bijvoorbeeld het Lied van Mozes en de verlossing van Josafat.

De Moslims vechten voor hun eer, de Joden voor hun leven.

Op het eerste gezicht lijkt Israël vs. Hamas een conflict tussen een land en een opstandig district. Zoals Spanje met Catalonië of zoals Servië had met Kosovo. Dat is niet zoals ze het zelf ervaren!

Moslims vechten voor hun eer. De aantrekkelijkheid van de Islam, en niet alleen deze, godsdienst ligt erin dat de aanhangers zich superieur kunnen voelen aan anderen. In Gaza zijn ze juist de onderliggende partij. Dat is een inbreuk op hun eer. Zo valt het te verklaren dat ze ook tevreden zijn als ze de ander op wat voor manier ook kunnen vernederen. Zelfs als ze hardere klappen terugkrijgen.

De Joden vechten voor hun leven. De ervaringen uit het verleden, zowel in “christelijke” als “moslim” landen, maakt dat ze het niet anders kunnen zien. Kreten als “From the River to the Sea” en opduikend antisemitisme bevestigen hen hierin. Israël is het enige land waarin ze zichzelf kunnen verdedigen.

In Rusland gaat de grap: ‘Wat is de overeenkomst tussen de invasie in Oekraïne en die in Gaza? Lange rijen voor de vluchten naar Tel Aviv!’ Toen Rusland de in hun ogen opstandige regio Oekraïne binnenviel, wilden veel Russen het land ontvluchten. Toen Israël Gaza binnenviel, als reactie op 7 oktober, stonden Israëli’s die in het buitenland waren direct klaar om te helpen. Ook dit bewijst dat  het idee “opstandige regio” niet geldt voor de betrokkenen.

Waarom haten Moslims Joden?

Volgens mij omdat voor Moslims Joden concurrenten zijn bij God. Moslims doen van alles voor God en voelen zich daarom superieur aan  anderen. Dat werkt niet bij (orthodoxe) Joden.

  • Moslims bidden, Joden bidden ook.
  • Moslims vasten tijdens Ramadan, Joden vasten op dagen door het jaar heen, maar dan strenger.
  • Moslims eten halal, koosjer is strenger.
  • Moslims dragen aparte kleren, maar die van orthodoxe Joden zijn nog veel vreemder.

Natuurlijk hebben Moslims een theorie dat de Joden het fout doen, maar ze doen het toch maar! Dat knaagt.

Waarom haten Moslims Israël?

  1. Israël is de Joodse Staat. Zie boven.
  2. Moslims horen de baas te zijn over Joden. In Israël is het andersom.

Waarom willen Europeanen (en anderen) zo graag zien dat Israël oorlogsmisdaden pleegt?

Dat deze stelling waar is, valt dagelijks te zien in de media. De oorzaak is, dat Europeanen niet kunnen hebben dat zij daders zijn van de gruwelijkste massamoord ooit. Het helpt als de slachtoffers ook daders zijn van iets vergelijkbaars.

Henryk M. Broder: Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. 

Antisemitisme

Tegen de politiek van een land zijn is ieders recht. Zo werkt democratie. In een dictatuur kan je dat overigens wel lelijk opbreken!

Tegen het bestaan van een land zijn, mag ook. Alleen als je dat daadwerkelijk wilt realiseren, zal het wel veel gaan bloed kosten.

Tegen een volk zijn, is dom en slecht! Dat kan iedereen bedenken, want niemand kiest uit in welk volk hij of zij geboren wordt. Dus ben je dan tegen jezelf en tegen God!

Onderdrukkers en onderdrukten

Als in Europa of (Zuid-)Amerika een onderdrukkende dictator verdween, werd het voor iedereen beter. In het Midden-Oosten blijken de onderdrukten vaak nog erger te zijn dan de onderdrukker.

Commentaar welkom! 

Zaligsprekingen

In een tijd waarin door geweld de emoties oplopen, is het goed om te kijken naar de wetten van het Koninkrijk van God. Dat zijn de Zaligsprekingen van Jezus.

Zalig zijn de armen van geest,

want van hen is het Koninkrijk der hemelen

Zalig zijn zij die treuren,

want zij zullen vertroost worden.

Zalig zijn de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde beërven.

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Zalig zijn de barmhartigen,

want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

Zalig zijn de reinen van hart,

want zij zullen God zien.

Zalig zijn de vredestichters,

want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid,

want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Wat kun je uit de structuur halen?

Voor wie zijn ze bestemd? Wil Jezus met deze woorden alleen zijn volgelingen bemoedigen, als ze het moeilijk hebben? Je kan veel halen uit de vorm van deze zaligsprekingen.

Acht

Het zijn acht zaligsprekingen. Dat staat voor eeuwigdurend. Het aantal weekdagen is het volmaakte zeven. De achtste dag is weer dag één van de nieuwe week. Enzovoort. Jezus heeft dit benadrukt door de eerste en achtste zaligspreking dezelfde belofte te geven: ‘want van hen is het Koninkrijk der hemelen‘. Weer opnieuw naar het begin dus.

Twee delen

Ze zijn ook verdeeld in 2 maal 4. Dit wordt aangegeven door het tweemaal voorkomen van ‘de gerechtigheid‘. Hierdoor lijken ze op de twee stenen tafelen van de tien geboden. Een nieuwe wet.

Voor wie?

Is er ook een negende? Soms wordt dat gedacht. Het vervolg luidt namelijk:

Mattheüs 5:11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Dit is in wezen de achtste zaligspreking, maar dan speciaal toegepast op Jezus’ volgelingen. Let op ‘u‘ in plaats van ‘zij‘. Juist hieruit kunnen we opmaken dat de acht zaligsprekingen universeel bedoeld zijn, voor iedereen!

De acht zaligsprekingen op de deur van de Domkerk van Oslo

Wat moet je met de Zaligsprekingen?

De Zaligsprekingen van Jezus zijn een belofte voor de toekomst en een richtlijn om te leven. Daarover hebben anderen goed geschreven.

Bijvoorbeeld

Thomas

Herschepping

Zij lacht

Persoonlijk helpen de Zaligsprekingen me om, over ze mediterend, weer enigszins tot rust te komen als er volop reden is om over op te winden.

“Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee’. Isaiah 26:3 (KJV)

Kees Visser

14-10-2023

De gordel en sandalen van Petrus

De muren van de Kamers van Rafaël in het Apostolisch Paleis in het Vaticaan zijn beschilderd met prachtige fresco’s. Boven een raam lijkt zich een kamertje te bevinden met tralies ervoor. Het is de gevangenis van Petrus. Het verhaal hiervan staat in Handelingen 12:1-8

Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden – dat was tijdens het feest van het Ongedesemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.
In de nacht voordat Herodes hem zou laten voorkomen, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: ‘Vlug, sta op.’ Meteen vielen de ketenen van zijn handen. De engel zei tegen hem: ‘Doe je gordel om en trek je sandalen aan.’ Dat deed hij. (NBV21)

Gordel en sandalen. Het lijken onbelangrijke details. Niet voor Petrus! Als God spreekt, heeft Hij aan één of twee woorden genoeg!

Toen Petrus gevangen was genomen, zal hij zal zeker gedacht hebben aan wat Jezus als laatste tegen hem persoonlijk gezegd had:

Johannes 21:18,19 Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’ (NBV21)

‘Nu was het dus zover. Na Jacobus, zou hijzelf sterven. Tot eer van God’. Met die gedachte zal hij in slaap zijn gevallen. Het ‘Doe je gordel om‘, zegt juist dat zijn tijd nog niet is gekomen!

En dan de sandalen. De enige andere plaats in de Bijbel over sandalen is Marcus 6:9. Toen Jezus zijn discipelen uitstuurde, zei Hij dat ze naast hun kleren alleen een staf moesten meenemen en sandalen onderbinden. Dit ene woord zegt Petrus dat hij weer verder moet gaan met zijn werk als apostel!

We lezen dat Petrus het op dat moment nog niet doorhad:

Daarop zei de engel: ‘Sla je mantel om en volg mij.’ Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden; hij meende een visioen te zien.

Als God iets zegt, is het zaak om er achteraf goed over na te denken wat het betekent!

Het fresco van Raphael

Raphael - De bevrijding van Petrus. Vaticaans Museum

Rechts op het fresco zien we dat de engel Petrus uit de gevangenis leidt. Hij komt via een trapje naar ons toe, langs de slapende bewakers.

Links is iets te zien wat niet in de Bijbel voorkomt. Een in slaap gevallen bewaker wordt gesommeerd om naar de cel van Petrus te gaan, waar blijkbaar iets aan de hand is. Dat zal niet veel uithalen. Een andere bewaker rent er juist vandaan. Als de dood voor de engel en het hemelse licht.

Een Psalm voor David?

Van wie is Psalm 55? Zeg niet te snel: ‘Van David natuurlijk, dat staat boven de Psalm’. 

Het Hebreeuwse voorzetsel dat met “van” is vertaald heeft meerdere betekenissen. Bijvoorbeeld ook “voor“. Voor de koorleider is een veel voorkomend opschrift. In de grondtekst staat daar hetzelfde voorzetsel.

Eerst de psalm maar eens lezen.

 

Psalm 55

Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel.

O God, neem mijn gebed ter ore,
verberg U niet voor mijn smeken,
Ik zwerf rond in mijn klagen en kreun,
vanwege het schreeuwen van de vijand,
vanwege de goddeloze die angst aanjaagt.

Want zij storten onrecht over mij uit,
in toorn haten zij mij.
Mijn hart beeft in mijn binnenste,
dodelijke schrik heeft mij overvallen.
Vrees en beven komen over mij,
huiver bedekt mij.

Daarom zeg ik: Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif!
Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon.
Zie, ik zou ver wegzwerven,
ik zou overnachten in de woestijn. Sela
Ik zou mij haasten zodat ik zou ontkomen
aan de rukwind, aan de storm.

Verslind hen, Heere, verwar hun taal,
want ik zie geweld en onenigheid in de stad.
Die omringen haar op haar muren, dag en nacht;
onrecht en onheil zijn binnen in haar.
Enkel verderf is binnen in haar;
list en bedrog wijken niet van haar plein.

Immers, het is geen vijand die mij hoont,
anders zou ik het verdragen hebben;
het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft,
anders zou ik mij voor hem verborgen hebben.

Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke,
mijn leidsman en mijn bekende.
Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen,
wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis!
Laat de dood hen als een schuldeiser overvallen,
laat hen levend in het graf neerdalen;
want kwaad heerst in hun woning, in hun binnenste.

Ik echter, ik zal tot God roepen
en de HEERE zal mij verlossen.
’s Avonds, en ’s morgens, en ’s middags
zal ik klagen en kermen,
en Hij zal mijn stem horen.

Hij heeft mijn ziel in vrede verlost
van de strijd tegen mij,
want met velen waren zij tegen mij.

God zal horen en hen vernederen
– Hij, Die van oudsher troont – Sela
omdat bij hen geen enkele verandering is
en zij God niet vrezen.

Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had,
hij ontheiligt zijn verbond.
Zijn mond is gladder dan boter,
maar zijn hart wil strijd;
zijn woorden zijn zachter dan olie,
maar het zijn getrokken zwaarden.

Werp uw zorg op de HEERE,
en Híj zal u onderhouden;
Hij zal voor eeuwig niet toelaten
dat de rechtvaardige wankelt.

Maar U, o God, U zult de mannen van bloed en bedrog
doen neerdalen in de put van het verderf;
zij zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken.
Ik echter vertrouw op U.

(HSV)

Wetenschappelijk artikel

De Duitse theologe Ulrike Bail heeft een artikel geschreven: Psalm 55 and violence against women, waarin ze betoogt dat deze psalm heel goed past bij een vrouw die is verkracht.
  • De verwarrende, wisselende, gevoelens en gedachten
   • van hopeloosheid (mijn hart beeft, dodelijke schrik…);
   • van weg willen zijn (vleugels als een duif’…);
   • van wraak (verslind hen, verwar hun taal…).
  • Het feit dat de dader, wat meestal het geval is, iemand is uit de naaste omgeving. (Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen).
  • Overeenkomsten van vers 10-12 (want ik zie geweld en onenigheid in de stad … list en bedrog wijken niet van haar plein.) met het verhaal van de gruweldaad in Gibea in Richteren 19, waar een vrouw zodanig wordt verkracht dat ze er aan overlijdt.
De theologe gaat in dit wetenschappelijk artikel niet zo ver dat ze beweert dat de schrijfster inderdaad een misbruikte vrouw is. Alleen dat het goed mogelijk is. Helemaal waagt ze zich niet aan speculatie over een bepaalde vrouw. Toch moet ze vast wel aan iemand hebben gedacht!

Een voor de hand liggende vrouw

Iemand ligt namelijk erg voor de hand. Er is een vrouw in de Bijbel, die is verkracht, die ook nog eens uit de kring van David kwam: zijn dochter Tamar. In 2 Samuel 13 staat beschreven hoe haar halfbroer, kroonprins Amnon, zich aan haar vergreep. Haar volle broer Absalom zorgde er toen voor dat ze geen rechtszaak kon beginnen. Dit gaf hem de mogelijkheid om Amnon uit eerwraak te doden, zodat hijzelf de kroonprins kon worden. Een vrouw als speelbal van “mannen van bloed en bedrog”. De zin “zij zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken” past helemaal. In het vervolg van het verhaal in 2 Samuel kunnen we lezen dat de mannen die Tamar hebben verkracht en beknot beiden jong aan hun eind zijn gekomen.
Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif! Palmtortel in Israel

Hint van de samenstellers?

Het lijkt erop dat de Levieten of priesters die het boek Psalmen definitief hebben samengesteld sommige psalmen een symbolisch nummer hebben gegeven. Bijvoorbeeld de grootste, meest gestructureerde, psalm is 119. Dat is 7x17. Het getal van de volmaaktheid vermenigvuldigd met een getal dat de Naam van God aanduidt. (toelichting)

De numerieke waarde van de naam Tamar in het Hebreeuws is 55! De cijferwaarde van de letters T M R is 22 + 13 + 20 = 55. Dit aantal is ook terug te vinden in het verhaal van Tamar in 2 Samuel 13. Zowel de passage waarin Tamar de verkrachting probeert te voorkomen (2 Samuel 13:11-14), als de passage van de nasleep (2 Samuel 13:20-22) bestaan uit 55 woorden. Zie General Introduction to Logotechnical Analysis van Casper Labuschange.

Zo kunnen de samenstellers hebben gehint dat ook zij ervan overtuigd waren dat Psalm 55 over Tamar gaat.

Een psalm van een vrouw?

Het idee dat een psalm door een vrouw is geschreven, kan even wennen zijn. Toch is het niet vreemd. We hebben ook het Lied van Debora.

Hör’ mein Bitten

Het bekendste koorwerk van Felix Mendelssohn is Hör’ mein Bitteneen bewerking van Psalm 55:2-8, voor koor en sopraan solo! Hoe zou de componist  daarop gekomen zijn? Vermoedde hij ook een vrouwelijke dichter?

Bij de eerste uitvoering, op 8 januari 1845 in Londen, werd de orgelbegeleiding verzorgd door Ann Mounsey, één van de eerste vrouwelijke organisten in Engeland. Dat zal wel toeval geweest zijn, maar ook helemaal passend!

Jonge vrouw met schrijfstift en was tablet. Fresco uit Pompeï.

Voor wie geschreven?

Op zich kan het al therapeutisch zijn om een traumatische ervaring van je af te schrijven. Maar dit is een gebed, gericht tot God! Hij kan handelen en heeft dat ook gedaan.

Toch kan hier niet alles mee zijn gezegd. Het feit dat deze psalm in het boek Psalmen staat, bewijst dat hij verder is gekomen dan het kamertje van Tamar. Voor wie was hij vooral van belang? Voor David! Hij moest ook weten hoe zijn dochter zich voelde en hoe zij zich tot God richtte in haar leed.

Zo kan het zijn dat hij toch van David in het Psalmboek is gekomen. Maar, als bovenstaand idee wat betreft de schrijfster klopt, moeten we in dit geval inderdaad vertalen: Voor David!

Drie Jakobs

In de Bijbel zijn soms wonderlijke verbanden te vinden. Zijn ze toeval, bewuste literaire verwijzingen door de schrijver(s), of bewijs dat de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest?

Dat mag je zelf uitmaken.

Dit is er één van.

Aartsvader Jakob

De vete tussen aartsvader Jakob en zijn broer Ezau is bekend. De ruzie liep zover op dat Ezau besloot om Jakob te doden (Genesis 27:41).  Daarop vluchtte Jakob en bleef twintig jaar weg. Toen hij weer terugkwam was hij nog steeds bang. Dat leek helemaal terecht, want zijn broer kwam hem tegemoet met een legertje van 400 man (Genesis 32:6). Toch, toen ze elkaar ontmoetten was Ezau vergevend en Jakob goedgezind (Genesis 33:4-10). Hoe die omslag was gekomen staat niet in de Bijbel.

Jan van den Hoecke (1611–1651) - Jacob en Ezau verzoend. Groeningemuseum Brugge

Jakob de zoon van Zebedeüs

In het Nieuwe Testament komen we al snel een andere Jakob tegen, één van Jezus’ eerste discipelen. Deze naam is hier vergriekst tot ‘Jakobus’. Samen met zijn broer Jochanan (Johannes) (Mattheus 4:21) en Simeon (Petrus) hoorde hij tot de meest intieme leerlingen van Jezus.

In Handelingen 12 lezen we dat Jakobus door koning Herodes gedood werd met het zwaard. Deze Herodes Agrippa I was een nakomeling van Ezau! Liep de vete dan door tot in het Nieuwe Testament en had Ezau dan toch uiteindelijk Jakob gedood?!

Jakobus de broer van Johannes. Rembrandt

Jakob de Rechtvaardige

Wie Handelingen 12 verder leest, moet op het eind wel met zijn ogen knipperen. Nadat Petrus door een wonder uit de gevangenis weet te ontsnappen, zegt hij: ‘Vertel dit aan Jakobus en de broeders’ (Handelingen 12:17). Die was toch net gedood?!

Zonder dat het vermeld wordt, gaat het hier over een andere Jakob. Alsof er direct een opvolger klaarstaat om de Jakob van het Nieuwe Testament te zijn. Het is Jakobus, de broer van de Heere Jezus (Galaten 1:19), ook Jakobus de Rechtvaardige genoemd. Inderdaad, deze Jakob was één van de steunpilaren (Galaten 2:9) van de gemeente. Bij de apostelvergadering in Handelingen 15 had zijn mening het meeste gezag. Een aartsvader van de gemeente van Christus!

Jacobus de Rechtvaardige - Peter Paul Rubens

Klimaatverandering – De echte oorzaak

Tussen de 14e en 19e eeuw bepaalde de “Kleine IJstijd het klimaat in Europa. Deze koude periode, met gemiddelde temperaturen die tot 2 graden lager waren, leidde tot mislukte oogsten, epidemieën en emigratiegolven. In Nederland ook tot veel ijspret.

In die tijd rukten alle Alpengletsjers op. Rond 1818 werd het Zwitserse dorpje Saas-Fee door een gletsjer ernstig bedreigd. Het dorp lag bijna aan de rand en leek verpletterd te gaan worden. De bezorgde bevolking zocht de hulp van Boven. Vóór de gletsjer richtten ze een kruis op. Ze gingen eenparig bidden en voerden kerkprocessies uit. En inderdaad, de gletsjer begon zich langzaam terug te trekken! De Kleine IJstijd was over.

Saas-Fee Gletsjer rond 1800

Alleen hebben ze nooit gebeden dat het terugtrekken zou stoppen!

Het zal ook wel nooit meer gebeuren dat het dorp eensgezind gaat bidden. Het bestaat tegenwoordig voornamelijk uit hotels en vakantieappartementen, met gasten die alle mogelijke geloven en ongeloven aanhangen.

Saas-Fee Gletsjer 2000

Heel misschien is er ergens op aarde nog een dorpje dat met dezelfde ernst eenparig gaat bidden, als het in het bestaan bedreigd wordt door de huidige klimaatopwarming. 

Daar wachten we dan op.